Polityka prywatności

W serwisie BankowyOperator.pl poświęcamy szczególną uwagę aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę prywatności naszym Użytkownikom.

Poniżej przedstawiamy informacje na temat zasad gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach w serwisie internetowym BankowyOperator.pl należącym do:

Spółka Spark DigitUP Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, pl. Wolnica 13 lok. 10, 31-060 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Kraków - Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000587711, NIP 6762496391, adres e-mail: kontakt@automatkredytowy.pl, będącą również właścicielem Serwisu.

Administratorem danych osobowych gromadzonych w ramach Serwisu BankowyOperator.pl jest:

Spółka Spark DigitUP Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, pl. Wolnica 13 lok. 10, 31-060 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Kraków - Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000587711, NIP 6762496391, adres e-mail: kontakt@automatkredytowy.pl.

 1. Serwis BankowyOperator.pl w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych jego Użytkowników i zobowiązują się do ochrony danych osobowych Użytkownika i zastosowania najwyższych standardów zabezpieczenia danych.

 2. Korzystanie z Serwisu nie wymaga przedstawiania przez Użytkownika jakichkolwiek danych identyfikacyjnych.

 3. Ruch na stronach Serwisu jest monitorowany przez narzędzia statystyczne (Google Analytics, pixel śledzący Facebook itp.) w celu gromadzenia danych statystycznych na temat korzystania z Serwisu. Korzystając ze stron serwisu zgadzasz się na analizowanie Twoich danych przez Google Analytics w celach tu opisanych.

 4. Użytkownik ma w każdej chwili prawo do uzyskania informacji o treści przetwarzanych danych oraz prawo ich poprawienia, przekazania, zapomnienia i usunięcia o ile jest to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, poprzez kontakt: w formie elektronicznej, na adres poczty elektronicznej kontakt@automatkredytowy.pl.

 5. Jeżeli Użytkownik wyrazi zgodę, serwis BankowyOperator.pl będzie kontaktował się z nim, w celu informowania o nowych funkcjach lub produktach dostępnych w Serwisie. Serwis udostępnia jasno opisane warunki zrezygnowania z usługi otrzymywania dodatkowych informacji przez Użytkownika.

 6. Dane przekazywane przez Użytkownika w Serwisie przesyłane są bezpiecznym, szyfrowanym protokołem internetowym SSL.

 7. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzanie zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych i ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w celu przedstawienia jak najbardziej dopasowanych do potrzeb Użytkowników ofert finansowych i ubezpieczeniowych oraz zawarcia i realizacji umów.

 8. Użytkownicy są osobiście odpowiedzialni za bezpieczne przekazywanie danych osobowych oraz wykorzystywanie udostępnionych im parametrów umożliwiających korzystanie ze spersonalizowanych części Serwisu, w szczególności odpowiednich haseł, a jakiekolwiek dobrowolne udostępnianie danych osobowych do publicznego użytku w sieci Internet odbywa się na ich wyłączne ryzyko i może spowodować wykorzystanie tych danych w sposób niepożądany przez Użytkownika.

 9. Serwis BankowyOperator.pl może wykorzystać zgromadzone przez Serwis dane osobowe do wewnętrznych analiz przeprowadzanych w celu poprawy jakości świadczonych przez Serwis usług.

 10. Dane osobowe Użytkownika Administrator Serwisu może przekazać, za zgodą Użytkownika, do Dostawcy, a więc instytucji będącej właścicielem oferowanego w Serwisie produktu lub usługi.

 11. Dane osobowe Użytkownika Administrator Serwisu może przekazać swoim Partnerom, a więc podmiotom współpracującym z Administratorem Serwisu, które mogą użyć przekazanych danych osobowych zgodnie z własną polityką prywatności i ochrony danych osobowych. Użytkownik powinien zapoznać się z polityką prywatności i ochrony danych osobowych Partnerów, gdyż Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania danych osobowych przez Partnerów, w szczególności następujące podmioty: [Lista Partnerów]

 12. Przekazywanie danych osobowych osobom trzecim może nastąpić również w sytuacji, gdy wymagają tego przepisy obowiązującego prawa.

 13. W przypadku dodatkowych pytań dotyczących polityki prywatności, prosimy o kontakt z administratorem serwisu pod adresem e-mail: kontakt@automatkredytowy.pl.