Regulamin Serwisu Internetowego

Niniejszy regulamin określa ogólne warunki i sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez Spark DigitUP Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, za pośrednictwem serwisu internetowego BankowyOperator.pl (zwanego dalej „Serwisem”).

 1. Definicje

  1. Serwis – serwis internetowy BankowyOperator.pl znajdujący się w pod adresem internetowym https://bankowyoperator.pl (oraz ewentualnie innymi adresami), stanowiący platformę internetową, na którą składa się szereg elementów właściwych serwisom internetowym i inne narzędzia informatyczne oraz kompleks usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz użytkowników serwisu.
  2. Administrator Serwisu – podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, którym jest: Spółka Spark DigitUP Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, pl. Wolnica 13 lok. 10, 31-060 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Kraków - Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000587711, NIP 6762496391, adres e-mail: kontakt@automatkredytowy.pl, będący również właścicielem Serwisu, zwany dalej „Administratorem”.
  3. Użytkownik – oznacza każdą osobę (fizyczną lub prawną), która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu.
  4. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin świadczenia usług przez Administratora.
  5. Strona Internetowa Serwisu – oznacza strony internetowe, będące częścią domeny https://bankowyoperator.pl, pod którymi Administrator świadczy usługi.
  6. Dostawca - oznacza instytucję, będącą właścicielem oferowanego w Serwisie produktu lub usługi.
  7. Partner – oznacza podmiot współpracujący z Administratorem Serwisu. [Lista Partnerów]
 2. Postanowienia ogólne

  1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu BankowyOperator.pl, zakres odpowiedzialności firmy Spark DigitUP Sp. z o.o. oraz wszelkie informacje porządkowe.
  2. Zaznaczając odpowiednie zgody, Użytkownik potwierdza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
  3. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i modyfikacji Regulaminu w dowolnym terminie, aktualny Regulamin będzie udostępniany w Serwisie. W przypadku zmian w Regulaminie Użytkownik może każdorazowo zakończyć współpracę z Administratorem Serwisu. Korzystanie z serwisu jest traktowane jako akceptowanie wprowadzonych zmian.
  4. Reklamacje będą rozpatrywane zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 3. Usługi

  1. Administrator Serwisu świadczy drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników następujące usługi nieodpłatne:
   • Usługa pośrednictwa finansowego – usługa wspierania przez Administratora Serwisu przy realizacji zamówienia złożonego przez Użytkownika na produkt finansowy Dostawcy.
   • Usługa reklamowa – usługa emisji materiałów reklamowych w Serwisie na zlecenie jego Partnerów.
   • Usługa informacyjna - w ramach usługi Administrator może przesyłać za wyraźną zgodą Użytkownika, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, informacje handlowe w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz używać urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego.
  2. Użytkownik może składać wnioski o produkty finansowe oferowane przez Dostawcę poprzez wypełnienie formularza wniosku, udostępnionego w Serwisie, podczas rozmowy telefonicznej z konsultantem lub dzwoniąc pod numer telefonu wskazany w Serwisie.
  3. Wypełnienie formularza wniosku polega na wysłaniu za pomocą Strony Internetowej Serwisu wiadomości do Administratora. W celu skorzystania z usługi Użytkownik wypełnia formularz wniosku i przesyła drogą elektroniczną do Administratora wraz z wymaganymi danymi kontaktowymi. Następnie Administrator kontaktuje się z Użytkownikiem w celu wykonania usługi.
  4. Rozmowy telefoniczne wykonywane przez Użytkowników na dany numer infolinii mogą być monitorowane lub nagrywane w celach szkoleniowych lub podniesienia jakości obsługi Użytkowników, a także w celach dowodowych.
 4. Prawa i obowiązki Użytkownika

  1. Użytkownicy zobowiązani są do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
  2. Całkowitą i wyłączna odpowiedzialność za prawdziwość i poprawność wprowadzonych do Serwisu danych ponosi Użytkownik. W przypadku podania rzeczywistych danych należących do innej istniejącej osoby odpowiedzialność ta ponoszona jest również przed nią.
  3. Użytkownik uprawniony jest do korzystania Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, w poszanowaniu praw własności intelektualnej.
  4. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Użytkownika Serwisu Strony Internetowej Serwisu lub usług świadczonych przez Administratora, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub interesy Administratora.
  5. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie treści jak i szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z powyższymi zastrzeżeniami.
 5. Odpowiedzialność Administratora

  1. Administrator Serwisu dokłada wszelkich starań, aby dane prezentowane w serwisie BankowyOperator.pl były kompletne, aktualne oraz zgodne ze stanem faktycznym, nie może jednak w pełni zagwarantować, że prezentowane dane są wolne od błędów, w związku z czym nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wykorzystywania prezentowanych danych w podejmowaniu przez Użytkownika decyzji finansowych.
  2. Dane publikowane w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
  3. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Użytkowników z powodu przerwy w dostępie do Serwisu, spowodowane: działaniem siły wyższej, błędnym działaniem, awariami, w tym awariami sieci Internet, awariami sprzętu lub oprogramowania, którego właścicielem jest Użytkownik.
  4. Administrator Serwisu przywiązuje dużą wagę do zagwarantowania bezpieczeństwa korzystania z Serwisu, ale nie gwarantuje, że Serwis będzie wolny od wirusów oraz innych elementów, które mogą być powodem szkody poniesionej przez Użytkownika.
 6. Odpowiedzialność Administratora Serwisu za produkty finansowe oferowane przez Dostawców w Serwisie

  1. Administrator nie jest stroną jakichkolwiek czynności faktycznych lub prawnych dokonywanych między Użytkownikiem a Dostawcą, w szczególności dotyczących oferowanych przez Dostawców produktów i usług. Wszelkie roszczenia z tytułu produktu Użytkownik powinien skierować bezpośrednio do Dostawcy. Rola Administratora sprowadza się jedynie do zapewnienia Użytkownikom możliwości korzystania z Serwisu wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
  2. Administrator nie jest reprezentantem, pełnomocnikiem, przedstawicielem, agentem, zastępcą bezpośrednim lub pośrednim, agentem, podwykonawcą lub pracownikiem Dostawcy, chyba, że Regulamin wprost stanowi inaczej.
  3. Dostawcy jako właściciele produktów finansowych ustalają własne zasady i warunki dotyczące oferowanych produktów. Użytkownik przed podpisaniem umowy o nabycie produktu finansowego lub usługi finansowej powinien zapoznać się ze wszystkimi warunkami oferty wybranego Dostawcy.
 7. Prawa autorskie

  1. Wszelkie prawa (w tym m.in. majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do nazwy Serwisu, domeny internetowej, Strony internetowej serwisu, logotypy, dokumenty, teksty, grafika, układ serwisu, zdjęcia) należą do Administratora Serwisu i mogą być wykorzystywane wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
  2. Kopiowanie, wykorzystywanie, rozpowszechnianie Serwisu i zamieszczonych w nich treści jest zabronione. Za naruszenie praw autorskich lub praw do baz danych z Serwisu pobierana będzie opłata w wysokości do 100 000 zł. Za wykorzystywanie treści zamieszczonych w Serwisie ustala się minimalną wysokość opłaty licencyjnej na 100 zł rocznie od 1000 znaków tekstu, bez spacji, wraz z przypisami.
  3. Udostępnione przez Serwis dane i treści mogą być wykorzystywane przez Użytkowników wyłącznie na ich własny użytek. Wykorzystywanie ich w celu prowadzenia działalności komercyjnej może się odbyć wyłącznie po uprzednim powiadomieniu oraz uzyskaniu pisemnej zgody osoby reprezentującej Serwis.
 8. Ochrona prywatności

  1. Udzielenie przez Użytkownika jakichkolwiek informacji lub przesłanie jakichkolwiek dokumentów jest całkowicie dobrowolne.
  2. Serwis w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych jego Użytkowników. Więcej informacji na ten temat zawiera Polityka Prywatności.
  3. Jeżeli Użytkownik wyrazi zgodę Administrator Serwisu będzie kontaktował się z nim, w celu informowania o nowych funkcjach lub produktach dostępnych w Serwisie lub produktach oferowanych przez Partnerów Administratora Serwisu. Użytkownikowi przysługuje prawo do zrezygnowania z otrzymywania dodatkowych informacji w dowolnym czasie.
  4. Spark DigitUP Sp. z o.o. zastrzega, że:
   • używa mechanizmu cookies, który poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Użytkownika pozwala na jego identyfikację, a w konsekwencji umożliwia poznanie jego zachowań, zainteresowań i potrzeb w celu podniesienia jakości oferowanych przez Serwis usług
   • podmioty trzecie na mocy odrębnych porozumień, mogą używać mechanizmu cookies na stronach Serwisu
  5. Użytkownik ma możliwość określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tej informacji za pomocą ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania Serwisu.
  6. Dane statystyczne zgromadzone przez Administratora Serwisu mogą zostać wykorzystane do wewnętrznych analiz przeprowadzanych w celu poprawy jakości usług oferowanych przez Serwis BankowyOperator.pl
  7. Zasady prywatności, w tym informacje dotyczące plików cookies znajdują się na stronie Polityka cookies.
 9. Postępowanie reklamacyjne

  1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Serwis BankowyOperator.pl można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres Administratora Serwisu.
  2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
  3. Użytkownik traci uprawnienie wynikające z reklamacji jeśli o ujawnionym zdarzeniu będącym podstawą reklamacji nie powiadomi Administratora Serwisu niezwłocznie po ujawnieniu. Informacje o wyniku postępowania reklamacyjnego będą przekazane Użytkownikowi, za pośrednictwem podanego w zgłoszeniu adresu poczty elektronicznej, w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez Administratora Serwisu.
  4. Decyzja Administratora Serwisu rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 10. Postanowienia końcowe

  1. Regulamin Serwisu wchodzi w życie z dniem 21.02.2023 r.
  2. W sprawach nieuregulowane Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i innych właściwych ustaw.
  3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszego Regulaminu, strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie. Wszelkie spory nie rozstrzygnięte w sposób polubowny,  będą rozstrzygane przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Administratora Serwisu, a prawem właściwym dla rozstrzygania potencjalnych sporów jest prawo polskie.
  4. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny.
  5. Zmiany dokonane w Regulaminie będą udostępniane w Serwisie. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem opublikowania.
  6. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu zmian w Regulaminie jest równoznaczne z wyrażeniem akceptacji tych zmian.